viernes, 16 de octubre de 2009

Carta da Plataforma sanitaria ó Sergas (a diferentes personas)

A Plataforma cidadá en Defensa da Área Sanitaria Norte conformada por veciños e veciñas, organizacións de distinto tipo, alcaldes, partidos políticos e organizacións sindicais pertencentes a comarca da Mariña manifesta como principios xerais da mesma:
A necesidade de manter a Área de Saúde da Mariña para asegurar unha calidade digna de asistencia sanitaria de toda a poboación. En vista das peculiaridades xeográficas, orográficas, poboacionais, socioeconómicas e de infraestruturas desta área, e ante a intención da supresión da mesma para integrala na de Lugo, a Plataforma manifesta a súa oposición a esta supresión, e a necesidade dunha Área Sanitaria propia e forte como garante dunha asistencia sanitaria de calidade.
A defensa da sanidade pública, único xeito de garantir o acceso da poboación á sanidade en igualdad de condicións.
A loita por unha boa calidade asistencial na Área Sanitaria da Mariña coa mellora continua da dotación, tanto humana como técnica, que permita asegurar que os veciños e veciñas desta comarca reciban coidados sanitarios sen discriminacións nin diferenzas con respecto a outras.
E a vista dos diferentes comentarios que aparecen nos medios de comunicación, así como das distintas declaracións que os representantes do goberno fan sobre este tema, solicitamos a Sra. Conselleira nos remita por escrito que é o que vai acontecer ca Área Sanitaria da Mariña.
Burela, 14 de outubro de 2009
Asdo. P.A.
Pilar Méndez Arias
Plataforma Área Sanitaria Norte

A/Á SRA. CONSELLEIRA DE SANIDADE.
--

A/Á ILM.SR. PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA.
--

A/Á SRA.XERENTE DO SERVICIO GALEGO DE SAÚDE.