jueves, 19 de febrero de 2009

Apuntes para un regulamento de participación cidadá

Estando o antigo regulamento de participación cidadá de Ribadeo sen aplicar, e tendo cambiado a lexislación ata o momento, O Tesón deixou esta mañá un documento con diversos puntos acompañado da proposta de regulamento adxunto para ser considerado, proposta que pode ser vista como un primeiro borrador para actual sobre el. (A lembrar que as imaxes pódense ampliar premendo co botón dereito do rato sobre elas)

lunes, 16 de febrero de 2009

16/02/2009 Comunicado de Prensa

Dende a AVV de Veciños O Tesón vemos con preocupación que, dende que se finalizou a autovía ó paso por Ribadeo, foise esquecendo un feito que é importante para a nosa vila: se se ven dende Galicia, é doado pasar de largo sen decatarse que a única saída para Ribadeo está antes do mesmo pobo, mesturada coa indicación de 'porto de Ribadeo' e 'Vegadeo'.
Á polémica xerada en principio por este feito, seguiu un cada vez máis profundo esquecemento do tema. Nin a precampaña electoral, nin os inicios da campaña variaron esta tendencia, só amañable con vontade política. Isto significa que se está a escamotear polo tanto mesmo as promesas da súa solución.
Sabemos que non é o único caso que afecta a infrastructuras de estradas, pois aí está nunha situación parella o entronque entre a circunvalación e a estrada que vertebra toda a zona rural interior do concello. Sen esquecer ieste dato, tamén sabemos o dano que representa para Ribadeo que unha porcentaxe apreciable de xente pase de largo por non ter que dar a volta na autovía unha vez cruzada a ponte.
Así, pedimos ós partidos que a saída para Ribadeo no cruce de Vilaselán teña presencia nos mítines e no futuro. Despois dista petición, polo momento quedamos á espera de que sexa recollido o testigo: estamos dispostos a apoiar a petición, sexa cunha recollida de sinaturas ou mesmo promovendo unha manifestación, dúas posibilidades que cremos que terían éxito. Tamén o estamos para poñernos en posición e enfrontarnos, en caso necesario, para conseguir canto antes algo que cremos moi convinte para Ribadeo.
Ribadeo, a 16 de febreiro de 2009.

lunes, 9 de febrero de 2009

Acta da Asamblea xeral extraordinaria da Asociación de Veciños 'O Tesón' 31/01/2009 (borrador)

Asamblea xeral extraordinaria da Asociación de Veciños 'O Tesón'
31/01/2009, Casa do Mar, 12:30h

Antes da xuntanza, reparto de libros “Sobre os Castros de Ribadeo”, ós asistentes.

1.Lectura, e aprobación se procede, da acta anterior.
Dase letura á acta, resultando aprobada por unanimidade.
2.Memoria de actividades ano 2008
Comézase repasando o estado dos temas anteriores, segundo a acta lida.
Dase conta das preguntas que seguen a realizarse para ser contestadas ó remate dos plenos.
Pásase á substitución do estudo e alegacións ó PXOM polos correspondentes ó Plan Sectorial de Vivenda e a postura mantida de benvida á idea dun plan, pero considerando que hai moitas cousas que modificar no mesmo, sendo presentadas alegacións. Consideramos ademáis que a liña de urbanismo/construcción vai seguir dando traballo abondo á asociación no futuro.
En relación coa nave no porto dáse relación das actuacións mantidas dende a última asamblea, como a manifestación ou a recollida de sinaturas, e o resultado ata o momento,, indicando que por informacións verbais non se descarta que no futuro próximo se presente unha nova versión da polémica sobre o futuro do porto.
Sobre o tema dos cortes de luz, relacionouse a protesta do ano pasado contra BEGaSA e o corte debido á tormenta da semana pasada, dando nota das actuacións seguidas e a nota de prensa enviada.
Sobre as relacións co Concello, consideramos que son boas, pero segue sen recibir á Mesa de Asociacións, que se xuntou de xeito independente e se seguirá a xuntar aínda que non sexa convocada polo alcalde. Dase información doutras cousas relacionadas como a última xuntanza do Consello da Muller.
Sobre a Asociación Ponte dos Santos, parece que finalmente deixou de funcionar, pero non se descarta a súa resurección para aproveitar novas subvencións.
En relación ó ruído, dase conta de que se liberou un informe relativo ó ano pasado, estando ademáis ó tanto dos movementos para dotar ó concello dunha nova normativa, e lembrando que xa se presentaron no seu momento alegacións, comentando que non se comprende como despois de abgondo máis de dous anos se retire do orden do día o tema ó non ter tempo de revisalo.
Referenta a homenaxes, avísase dunha consulta que se fará noutro dos puntos da orde do día.
Pancho da nota da participación na comisión de seguemento do Sergas, o que significa (plan 'Queres') e a nosa postura dentro del. Neste momento pregunta E. Díaz sobre o 902, explicándose que hai un número alternativo e que xa se tratou o tema nunha xuntanza co SERGAS.
Dase conta asemande das iniciativas en relación ó RRI do Hospital Asilo, ó que foron presentadas alegacións e a día de hoxe non sabemos as que foron aceptadas a pesares de estar xa aprobado en pleno, e en relación á opacidade administrativa, o ttratamento en relación ó Regulamento de participación cidadá, que xa temos preparado dende hai varios meses pero que non foi presentado para a súa consideración no concello ó ter novas de que a nivel estatal prevese a votación dunha lei que viría a poñer novas normas xerais que poderían deixar atrasada a nosa proposta.
En relación á nova liña eléctrica para alimentar a subestación que se pretende para Ribadeo, damos conta da desinformación actual e tómase como un dos temas dos que a bo seguro se tratará con máis profundidade próximamaente. Por estar relacionado cos campos elećtricos tamén, dase conta de que non se esquece un seguemento da actualidade das antenas de telefonía en Ribadeo, sobre as que esperamos resposta do concello a escritos nosos xa no mandato anterior.
Deixando outros temas menores, dase conta de que se mantén unha política de agasallos ós socios tentando de que sexan ditos agasallos tamén información e alicerce sobre temas que trata a asociación, como neste caso o libro sobre os castros.
A memoria é aprobada por unanimidade.
3.Aprobación balance anual
Preséntanse as contas a 31 de decembro, dando conta dos movementos dende a Asamblea pasada e aclarando que con posterioridade hai xa importante facturas a pagar (libro) e asemade hai que comprobar os recibos devoltos:
Ingresos:
Remanente anterior..................................... 4 442,36
Intereses...................................................... 0,35
Lotería......................................................... 250
Recibo ano anterior..................................... 10
Recibos........................................................ 1 260
Total............................. 5 962,71€
Gastos:
Varios.......................................................... 754,
Tramitación recibos..................................... 115,46
Remanente................................................... 5 093,25
Total............................. 5 962,71€
Apúntase que non entran nos números anteriores todo a superávit da lotería ou o libro, números imputables dentro do ano en curso ó igual que algún recibo devolto, que deberá ser comprobado para dar ou non de baixa.
Apróbanse por unanimidade.
4.Aprobación orzamento anual
Coas salvedades anteriores, e co acordo da asamblea, varíase a orde do día para que queden as análises de contas o máis próximos posibles.
Ingresos:
Remanente......................................................... 5 093,25
Recibos.............................................................. 1 280
Outros................................................................ 300
Total …............................................. 6 673,25€

Gastos:
Comisións.......................................................... 300
Correos.............................................................. 500
Imprenta............................................................ 3 000
Donacións......................................................... 200
Remanente........................................................ 2 673,25
Total.................................................. 6 673,25€
É aprobado por unanimidade.
5.Proposta xeral de actividades 2009
Comézase a proposta deixando claro que a directiva cre prioritario a dinamización dos veciños, a partires dun obxectivo claro da asociación, a mellora de vida dos veciños.
Por elo, tentarase facer actividades que xunten ós asociados e que faciliten o intercambio e a información. É o caso do libro que se comezou a repartir hoxe, e esperamos que ó longo do ano sexa o caso de algunha comida de confraternización, viaxe, charlas, máis publicacións ou a presentación pública do libro.
Asemade, terá lugar unha próxima asamblea na que haberá que renovar cargos, segundo os estatutos,para o que se aproveita para facer un chamamento, debido ademáis a que algún cargo xa deixou as súas funcións e na presente asamblea despídese J.M.Bao como tesoureiro, cargo que aceptara cpor un ano, levando case dous.
A asociación ten previsto seguir cos temas propios que vemos que se van encadeando dun xeito ou outro, como os de tipo urbanístico ou os que tratan sobre o ruído, polo que non prevé, salvo as actuacións sociais, ningúnha folla de ruta especial para tratar temas concretos de antemán.
Prantéxase neste punto a participación da asociación como tal na homenaxe a Calvo Sotelo, parte na que intervén a práctica totalidade dos asistentes, recollendo diversas opinións entre outras:
Se se toma o acordo, libraría do compromiso individual
O concello é o propoñente, que se molle o concello
Hai que ter conta que se vai facer de calquera xeito, garánteo o concello
Non se sabe que se vai facer exactamente a día de hoxe
Débeselle agradecemento a Calvo Sotelo
O agradecemento está grantido
Hai que separar agradecemento do que é unha petición do concello ós veciños, o único que en todo caso 'traizoaríamos' se non respondemos
Os socios presentes somos unha mínima parte do total para tomar unha decisión
Sería posible unha cuestación entre socios enviando un correo?
Que fará cos cartos o concello se sobran?
Despois das moitas intervencións, queda adiada unha resolución sobre o tema. Polo demáis, apróbase a proposta de actividades.
6.Rogos e preguntas
Non hai excepto as xa citadas polo medio dos puntos anteriores.
Remata a sesión sendo as 13:20.

domingo, 1 de febrero de 2009

Acta da asamblea de xullo de 2008 (aprobada en xaneiro de 2009)

Asamblea xeral extraordinaria da Asociación de Veciños 'O Tesón'
12/07/2008, Casa do Mar, 12:30h

Asistencia, 12 socios

1.Lectura, e aprobación se procede, da acta anterior.
Dase letura á acta, resultando aprobada por unanimidade
2.Actividades da asociación e estado de contas
Comézase dando conta das preguntas ó pleno: Sobre a aplicación da lei de dependencia, espazo concedido ás terrazas e acceso ó concello das persoas discapacitadas (marzo); as multas por construcción ilegal e “Ante a nova da licitación de terreo no porto para construír unha nave no peirao de Mirasol, solicitamos coñecer oralmente e por escrito as posturas neste momento de cada un dos grupos sobre a construcción dunha nave das características que se barallan”, polo momento sen atender por escrito (maio); horario da biblioteca e funcionamento/mantemento do ascensor da Atalaia e aspectos económicos (xullo)
Alegacións ó PXOM: graves deficiencias nos datos e os planos, alturas en exceso e indefinición do Ribadeo que queremos, a parte doutras que se poden considerar menores como non declaración de zonas acústicas. José Mª Rodríguez e Antonio fixeron ademáis reseña de diversas cousas consideradas inconvintes no plan. Relacionado co tema, Mahía presentou unha querella contra o concello e iste requeriunos por se queriamos personarnos. Consideramos convinte expresar o apoio, pero non personarnos.
Nave no porto. Segue adiante a burocracia. Campaña en marcha xunto coa Plataforma de defensa da ría; xa realizada mesa informativa e reparto de papeis informativos, domingo petición de sinaturas, en agosto, manifestación.
Cortes de luz: xuntámonos 10 asociacións para facer un escrito, e está en trámite o expediente en industria mentres BeGaSA di que todo vai ben.
Relacións co concello: boas, mellorando, cunha nova dinámica de relación. Estamos sendo invitados a diversos actos (que non facemos en xeral extensivo ós socios por non vir a conto). Facemos un seguemento dos plenos dentro do posible.
Consello sectorial da muller: piden ideas para desenvolver e nomes de mulleres para rúas, así como entrevistas para o boletín.
Ponte dos Santos: tivo lugar o que se pode chamar 'asamblea semifinal'.
Mesa de asociacións: (5/4/2008), con participación de Plataforma, Vilaselán, Rinlo, Obe, a Atalaia e Tesón. Posterior xuntanza co alcalde, con interrupcións no seu desenvolvemento. Esperamos ter sucesivas xuntanzas pŕoximas, con bo futuro.
Outras asociacións: damos por morta a asociación galega contra o ruído. Hai contestación da Cons. Da Presidencia e Xustiza a un escrito sobre actuacións, presentando diversos datos, entre eles que o concello non tramitou ningún expediente sancionador por infracción do horario de peche o ano pasado. Presentado escrito algando contra concesión de licenza municipal ó taller de marmolería en apoio da asociación formada contra o ruído producido por ela.
Outros. Facilitouse o curso de talla de madeira. Comunicación recibida da nova diretiva do PSOE.
Tiñamos pensado promover unha pequena homenaxe a Ana Ferradás, pero adiantouse o Concello.
Altas e baixas. Houbo 1 baixa dende a última xuntanza. A numeración de socios chega a 156, estando de baixa (incluído por defunción) neste momento 28. É dicir, somos 128 socios.
J.M.Bao: Estado de contas ata o 30/6/2008
Entradas:
Exercicio anterior.................................. 2 442,36
Intereses......................................................... ,18
Cobro de recibos debidos............................ 10,00
Total.............................. 4 452,54
Saídas:
Correos........................................................ 57,68
Outros.......................................................... 30,30
Total................................... 87,98
Saldo.....................4 364,56€
3.Informes da directiva
Pídense voluntarios para a directiva, dando conta de que podemos movernos de xeito individual, pero se temos unha asociación é precisamente porque nos movemos con mellores resultados de xeito conxunto.
Intervén José Mª remarcando a futura compra dun armario, e a relación con a Consellería de Industria e Begasa polo tema dos apagóns.
Pancho ten unhas verbas finales de resume da xuntanza.
4.Rogos e preguntas
Pregunta M.Carmen Rodríguez sobre o ascensor da Atalaia, contestanto J.M.Rodríguez.
Asemade, fai un apunte sobre a ocupación da beirarúa polos coches.
Embarúllase un pouco a participación, falando dos olores nalgunhas alcantarillas, do calexón entre a fonte vella e a rúa peonil e outros.
José Mª Fai un novo alegato á participación.
Remata a sesión sendo as 13h e 20 minutos