domingo, 10 de julio de 2011

20110708 Asamblea Xeral ordinaria da Asociación de Veciños O Tesón

Asamblea Xeral ordinaria da Asociación de Veciños O Tesón
Lavadoiro, 20110708, 20:00, con asistencia de 12 socios.
1.Lectura e aprobación se procede, da acta anterior
É aprobada por unanimidade.
2.Presentación, e aprobación se procede, de contas e memoria de actividades
Preséntanse os movementos da conta segundo segue:
ENTRADAS
                                                                               Imposición           Saldo
20110101 Exercicio Anterior ………..…………………....                    4947,17
20110222 Cotas Socios ….………………………………. 20,00             4967,17
20110616 Intereses conta .……………………………….. 0,20             4967,37
20111218 Intereses conta .……………………………….. 0,19             4967,56
20111223 Remesa Recibos ………………………………. 540,00         5 507,56
20111223 Remesa Recibos ………………………………. 590,00         6 097,56
SAÍDAS
                                                                               Reintegro             Saldo
20110101 Comisión administración …………………. 3,78                    3,78
20110120 Devolución recibos s/remesa ………………10,00               13,78
20110120 Gastos devolución s/remesa .................. . 1,51                 15,29
20110322 Cheque nº 008546132 ............................ 53,36                  68,65
20110619 Comisión mantemento …………    ...……. 12,00                 80,65
20110919 Cheque nº 008546133 ……………...….. 48,07                  128,72
20110922 “ nº 008546134 ……………………....….. 12,00                  140,72
20111218 Comisión mantemento ………………....…. 12,00               152,72
20111223 Gastos liquidación s/remesa ………...….. 66,26                218,98
20111223 Gastos liquidación s/remesa …………….. 72,40               291,38
20111224 Devolución recibos s/remesa ……….…… 50,00               341,38
20111224 Gastos liquidación s/remesa ………..……. 7,67               349,05
20111227 Devolución recibos s/remesa …………. 40,00                 389,05
20111227 Gastos liquidación s/remesa ………….. 6,14                     395,19
20111228 Devolución recibos s/remesa ………  . 10,00                     405,19
20111228 Gastos liquidación s/remesa …………   1,53                    406,72
20111231 Devolución recibos s/remesa …………. 10,00                   416,72
20111231 Gastos liquidación s/remesa ………… 1,53                       418,25
Sumas Iguais ……………………………………… …                       …    6 097,56
Superavit …………………………………………                      … 5 679,31
A continuación, preséntase a memoria de actividades, destacando:
En canto á relación coas institucións, a asociación estivo ó tanto do regulamento de participación cidadá, presentando propostas, comentando as que nos pasaron, e presentando alegacións. Polo momento, o tema está parado despois dunha aprobación inicial.
Houbo un caso curioso coa petición dunha subvención ó concello, a súa concesión e retirada posterior da mesma, con motivo da publicación do libro (en 2009) de José Mª. Aínda que non se chegou a formalizar, falouse de pedir o nome de As Grobas e As Catedrais para rúas.
Fíxose, dentro das posibilidades e falta de difusión debido ó segredo, seguemento da tramitación de PXOM e outras normas e actividades relacionadas, incluído o Plan de Ordenación do Litoral, o Polígono, a nova liña eléctrica ou a subestación de próxima construcción.
Seguiuse a preguntar de xeito máis ou menos sistemático nos plenos do concello, dende o lugar dos cadros que son doados de xeito obrigado polos expositores á pertinencia da volta da Ribadeo co canón lanzacabos doado o século pasado pola armada norteamericana, sobre o que quedou o alcalde en facer pesquisas pero sen aportar despois novos datos.
Seguiuse coas xuntanzas da mesa de asociacións, das que cara a comezos de outono espérase facer outra.
Representantes da asociación asistiron a diversos actos de diversas institucións, como a presentación dos videos de 'memoria de muller', sobre os oficios, un acto societario de Os Aventados ou as asambleas de a Asoc. Ponte dos Santos, na última das que se recolleron os datos máis recentes sobre as vidrieiras.
En canto a peticións, houbo un seguemento dende o comezo do caso das vidrieiras da capela do cemiterio. Foi exposto o compromiso co tema, mesmo de cara ó futuro, así como os pasos dados e os contactos habidos, mesmo con familiares dos Moreno. Deixouse constancia das últimas novas sobre o tema, que sitúan a dúas empresas solicitando o facerse cargo da súa reparación por valor de 13 000 e 16 000 € respectivamente, cifra que non parece que poda chegar a cubrir unha mínima parte dunha reposición adecuada.
Seguiuse o listado de cadros propiedade do concello, de tal xeito que creemos que agora se teñen en consideración doutro xeito tanto para o seu listado como para a súa conservación.
Do mesmo xeito que o anterior, tentouse de que o cadro do Viejo Pancho da Biblioteca Municipal no edificio do Cantón fóra aproveitado doutro xeito, pasando na actualidade á oficina de turismo a pesares de que se dicía que non se podía sacar de alí.
Tampouco deixamos pasar o tema do Castro das Grobas, do que se prometeu un informe público para o outono de hai dous anos, ó tempo que seguimos outros temas, como a conservación dos canóns dos 90 que están no matadoiro, ou o estudo das posibilidades dun museo, agora que se fala de locais de exposición na antigua alxinatos (por exemplo, con fondos das cunchas e insectos de David A. López Álvarez) Sorpréndennos na prensa o mesmo día da asamblea novas sobre o ruído, e aínda que pareza que en xeral vai mellorando, non cesa, mesmo aparecendo novos focos. Neste momento faise mención do recente falecemento de Dna. M.Carmen Rodríguez Pagés, socia que loitou durante anos por mellorar este tema.
Loitouse polo xulgado, con recollida de sinaturas no pobo, foto dos políticos para a súa entrega, etc, pero seguirase a traballar nelo, pois no concello non houbo nin unha moción para ser aprobada conxuntamente, e de Madrid non se sabe nada. Está previsto retomar o tema despois do verán, incluíndo unha posible viaxe a Madrid.
En canto a cultura, ó resumo das Charlas 'Ribadeo e …', impartidas na Casa das Letras por Pancho (o mar), Celia Castro (a pintura de Benito Prieto Coussent), Iván Rodríguez (o medio ambiente) e Luciano Zubillaga (a meteoroloxía), engádese ó feito o ánimo para unha nova tanda, debido ós bós resultados obtidos.
A asociación actuou de anfitriona na presentación do libro de Pablo Mosquera 'Guía para el viajero', realizada na Casa das Letras.
En canto a actividades sociais, a viaxe a Meira, actuando José Mª como guía, resultou moi ben, aínda que con poucos socios participantes.
Estudouse a posibilidade de facer un facsímil co exemplar de Bandera Católica no que aparece a primeira imaxe da torre dos Moreno. Por motivos técnicos non se realizou ata o momento.
Comezouse a preparar a historia da asociación para a súa edición, que é polo momento a de máis recorrido en Ribadeo-vila, pero leva algún tempo parada.
Outros temas foron a denuncia contra La Nueva España polo trato ó nome da ría, onde espúxose como resultou, e engadiuse que segue a haber un cartel na escollera cun nome falso para a ría. Asemade, segue a haber diferencias de nomes en Google, algo que a asociación denunciou xa hai anos.
O apoio á área sanitaria de A Mariña viuse variado ó longo do ano por como foron transcorrendo os acontecementos.
A desaparición do bacharelato de adultos como presencial en Ribadeo levounos a apoiar a súa continuidade e, entre outras cousas, a emitir unha nota de prensa en apoio da súa permanencia.
A asociación ten recibido diversos ataques na primavera do ano 2010 dende diferentes posicións, o que interpretamos como unha sinal de equilibrio pola nosa parte, e polo feito de que estamos molestando a xente que non está afeita a que a molesten. As memorias foron aprobadas por unanimidade.
3.Presentación de orzamento e programa de actividades
No desenvolvemento da memoria xa se anunciaron diversos puntos que terán continuidade. En liñas xerais, preténdese continuar co actuacións que se veñen mantendo.
Considérase necesario un maior contacto entre socios e tamén coa directiva, e a necesidade de incorporación de xente nova á directiva, cousas ambas polas que se pretende impulsar as actividades sociais.
Está programada unha viaxe para visitar San Martiño e comida en Mondoñedo a mediados de setembro. Asemade, propónse continuar as charlas mes de outubro. Tentarase facilitar a aportación de ideas e difundir a historia de O Tesón.
Faise lembranza de que non se deixarán esquecer diversos temas nos que ata o momento non se viron grandes resultados:
-propónse pedir ó concello que as vidrieiras sexan expostas, e facer unha publicación en formato papel dos apuntes ('As vidrieiras da capela do cemiterio') que xa hai publicados sobre as vidrieiras en internet, despois de axustarlle algún comentario, e estudar a realización dun obradoiro sobre vidrieiras, para concienciar á xente sobre o seu valor e mesmo axudar na súa reconstrucción.
-respecto do xulgado, pedirase informe do xa realizado polas institucións, e non se descartan actuacións doutro tipo, como a visita a Madird, ó Ministerio de Xustiza. -á plataforma da residencia de maiores, daráselle unha pequena axuda a modo de testemuña de que se apoiará se necesitan máis.
-continuarase con accións diversas para manter e impulsar o nome da ría de Ribadeo, tendo en conta que esta mesma semana saíu en prensa nacional unha referencia á ría do Eo, e hai carteis por Ribadeo no que se emprega a mesma denominación, sen contar que hai xa anos que a asociación denunciou o uso por Google dun nome tan rimbombante como 'río de Ribambo', ou noutro orde de cousas, a diferencia de revisión fotográfica que se establece polo Ministerio de Agricultura no seu visor do sigpac entre as dúas metades da ría.
Tentarase facer cargo dos novos temas que vaian xurdindo.
En canto ó orzamento, foi presentado o seguinte:
Ingresos:
Remanente.......................................................... 5 697,56
Recibos............................................................... 1 170
Outros................................................................. 600
Total ….............................................................. 8 467,56€
Gastos:
Comisións.......................................................... 300
Correos............................................................. 500
Imprenta........................................................... 2 000
Aporte previo pro Residencia.......................... 100
Lotería e outras doacións................................. 200
Remanente........................................................ 5 367,56
Total................................................................. 8 467,56€
tendo en conta que se deixa un remanente para poder afrontar publicacións que non temos fixo que se den realizado neste período, pero que en calquera caso, serán levadas a cabo máis adiante.
A programación foi aprobada por unanimidade.
4.Rogos e preguntas
Unha primeira intervención foi a petición de novos correos electrónicos de socios, para axilizar o contacto.
Houbo outra nova intervención para anunciar que o sábado 23 haberá unha cadea humana na Ponte dos Santos, promovida polo movemento 15M.
Ás nove da noite dase por concluída a Asamblea e pásase a tomar algo nun local próximo.

miércoles, 6 de julio de 2011

Asamblea de xullo

Pola presente, convócase a tódolos socios de O Tesón á asamblea xeral ordinaria que terá lugar no restaurado local do lavadoiro (rua dos Fornos) o venres día 8 de xullo ás 20:00 horas en segunda convocatoria (ás 19:30 en primeira convocatoria, que non se fará por falta de quorum)

Os puntos previstos na orde do día son:
1.Lectura e aprobación se procede, da acta anterior
2.Presentación, e aprobación se procede, de contas e memoria de actividades
3.Presentación de orzamento e programa de actividades
4.Rogos e preguntas

Dentro do programa de actividades acordarase a xa tradicional viaxe societaria.
Asemade, tense acordado que despois de rematar haxa un acto social ofrecendo pinchos nun local de hostalería.
En Ribadeo, a 24 de xuño de 2011