martes, 21 de julio de 2009

E houbo asamblea

O domingo foi a asamblea de O Tesón. Xa está no seu blog a acta (provisional polo momento, mentras non se aprobe) levantada no acto,
Como a calquera acta, fáltalle algunha das cousas faladas de xeito máis rápido (xa me dixeron máis dunha). Pero queda clara a traxectoria da asociación ata o momento e no próximo futuro, principalmente en prol da consecución da participación nos veciños na vida do concello. Tanto insistindo pola regulamentación que o concello debe ter para adaptar normativa de rango superior como por parte dos veciños, coa concienciación pertinente para exercer esa participación nun terreo que nos afecta a todos.
Moitas veces levo falado no blog sobre cousas semellantes, e coido que, se ben o avance é a paso de caracol (lento, cunha compoñente errática que ás veces leva ó retroceso, ...), o feito é que se produce, e iso polas dúas compoñentes, tanto pola institucional como pola social. O que non quita que sempre haxa que tentar de presionar, de dicir que existen os veciños en máis ocasións que nas votacións de inicio de mandato, para seguir adiante nese camiño.
Na traxectoria de O Tesón, despois do paso do ecuador deste goberno municipal, e múltiples documentos razoados que foron enviados ó concello, queda o comezar a referilos un a un de xeito público (pola prensa) tamén comentados, pedindo unha resposta e deixando tempo para dala. Non se dixo na asamblea e non sei se se vai facer, pero o certo é que facéndoo de quince en quince días xa hai tema na práctica ata a próxima cita electoral local.

lunes, 20 de julio de 2009

20090719, dúas asambleas

Deixo o borrador das actas, pendente de aprobación.
Asamblea xeral extraordinaria da Asociación de Veciños 'O Tesón'
19/07/2009, Casa do Mar, 12:30h

Asistencia, 11 socios
Antes da xuntanza, o Presidente, Pancho Campos, fai un comentario sobre o futuro do Programa Queres, dicindo que parece que non se vai voltar a convocar, co que as reclamacións só poderán seguir a via do Servizo ó Paciente. A parte da diferenza pòlítica, parece que hai unha excusa legal para non seguir co proxecto.

1.Lectura, e aprobación se procede, da acta anterior.
Dase letura á acta, resultando aprobada por unanimidade.
2.Actividades 1º semestre ano 2009
Pásase á relación de actividades realizadas sobre diversos temas. O ascensor da Atlaia ocupa o primeiro lugar e coméntase o estado actual da cuestión.
Dase unha relación incompleta das preguntas ós plenos realizadas este semestre, comentando algunha delas, sobre a fonte do parque, o estado da Atalaia, as bicicletas de paseo do concello (sobre o que non se especificou nada na resposta), as ocupacións de rúas e os pedigüeños (temas nos que se deu largas), o custe dos carteis do plan E (1 300€/un), os cadros cedidos polos expositores ó concello (dos que pouco se sabe), etc.
Exponse o resultado do reparto de libros sobre os castros, o acto de reparto ós socios nas catro calles e coméntase as novas solicitudes de socios habidas e as ventas de libros.
Expónse o resultado da última xuntanza da Mesa de Asociacións, á que asistiu Pancho Campos, destacando que debe voltarse ó plantexamento antigo, pois co actual non hai solucións: chega o alcalde e solta un discurso, e logo hai demasiados particularismos. É dicir, habería que ter unha normativa de funcionamento e seguir un regulamento, funcionar como unha federación e nomear representantes da Mesa en troques de ir moito número de xente sen coordinar previamente. Tómase nota para tentar cambiar a estrutura, como promotores deste tipo de eventos.
Dase información sobre a Asoc. Puente de los Santos, que parece renacer pola petición de novas subvencións. Estarase atentos ó seu devir, para ver se se convirte nunha asociación recomendable.
Apúntase por parte de Gilberto Suárez a posibilidade de pedir axudas, tomando nota a diretiva.
José Mª Rdguez da información do estado actual do referente ó Castro das Grobas, as catas habidas, o estado actual, valadas, e prevé que ata setembro non haxa máis novas, se ben se daquela non as hai, haberá que voltar a poñerse en movemento de novo.
Dase informaicón sobre o desenrolo da visita ó Castro de Viladonga e a comida social.
Vóltase brevemente á información sobre o programa Queres.
Por parte de Rocío Botana dase información sobre o seguemento das accións relacionadas co Festival de primavera, para o que se recolleron 180 sinaturas.
Por último, déuse un repaso xeral a outras cuestións e apostouse por continuar no futuro nunh aliña semellante, se ben tratando sempre de conestar máis coa xente, algo que segue a ser unha materia pendente.
3.Sobre a diretiva: renovación de cargos
Lémbrase que a continuación hai unha nova asamblea para renovación de cargos, onde se espera a incorporación de socios á Xunta Directiva.
4.Rogos e preguntas
Interviu Mª Carmen Rodríguez, informando dun xeito pormenorizado da necesidade de dúas actuacións do concello na r/Pasarón y Lastra.
Remata a sesión sendo as 13:30.
--
Asamblea xeral extraordinaria da Asociación de Veciños 'O Tesón'
19/07/2009, Casa do Mar, 12:30h

Asistencia, 9 socios
1.Punto único: Renovación da Xunta Diretiva
Expónse que tocaría renovar a Presidencia, a Vicesegredaría e dous dos catro vogais. Nas actuais circunstancias, só afecta a un membro da directiva, o Presidente.
Renóvase a Pancho Campos no cargo de Presidente e incorpórase Arturo Linares Martínez.
Asemade, quedan previstos para incorporación en próximas asambleas Gilberto Suárez e José Emilio Amor, do que se da fe aquí para evitar unha asamblea extraordinaria e prazos estatutarios.
Conforme os estatutos, continúan nos seus postos, sen ser sometido a votación José Mª Rodríguez (Vicepresidente), Antonio Gregorio (Secretario) e Rocío Botana (vocal, en funcións de tesoureira)
Remata a sesión sendo as 13:37.

Acta da Asamblea xeral ordinaria da Asociación de Veciños 'O Tesón' 31/01/2009

Unha vez aprobada en asamblea onte, pásase a acta da asamblea de xaneiro:
Asamblea xeral ordinaria da Asociación de Veciños 'O Tesón'
31/01/2009, Casa do Mar, 12:30h

Asistencia, 9 socios
Antes da xuntanza, reparto de libros “Sobre os Castros de Ribadeo”, ós asistentes.

1.Lectura, e aprobación se procede, da acta anterior.
Dase letura á acta, resultando aprobada por unanimidade.
2.Memoria de actividades ano 2008
Comézase repasando o estado dos temas anteriores, segundo a acta lida.
Dase conta das preguntas que seguen a realizarse para ser contestadas ó remate dos plenos.
Pásase á substitución do estudo e alegacións ó PXOM polos correspondentes ó Plan Sectorial de Vivenda e a postura mantida de benvida á idea dun plan, pero considerando que hai moitas cousas que modificar no mesmo, sendo presentadas alegacións. Consideramos ademáis que a liña de urbanismo/construcción vai seguir dando traballo abondo á asociación no futuro.
En relación coa nave no porto dáse relación das actuacións mantidas dende a última asamblea, como a manifestación ou a recollida de sinaturas, e o resultado ata o momento, indicando que por informacións verbais non se descarta que no futuro próximo se presente unha nova versión da polémica sobre o futuro do porto.
Sobre o tema dos cortes de luz, relacionouse a protesta do ano pasado contra BEGaSA e o corte debido á tormenta da semana pasada, dando nota das actuacións seguidas e a nota de prensa enviada.
Sobre as relacións co Concello, consideramos que son boas, pero segue sen recibir á Mesa de Asociacións, que se xuntou de xeito independente e se seguirá a xuntar aínda que non sexa convocada polo alcalde. Dase información doutras cousas relacionadas como a última xuntanza do Consello da Muller.
Sobre a Asociación Ponte dos Santos, parece que finalmente deixou de funcionar, pero non se descarta a súa resurección para aproveitar novas subvencións.
En relación ó ruído, dase conta de que se liberou un informe relativo ó ano pasado, estando ademáis ó tanto dos movementos para dotar ó concello dunha nova normativa, e lembrando que xa se presentaron no seu momento alegacións, comentando que non se comprende como despois de abondo máis de dous anos se retire do orden do día o tema ó non ter tempo de revisalo.
Referente a homenaxes, avísase dunha consulta que se fará noutro dos puntos da orde do día.
Pancho da nota da participación na comisión de seguemento do Sergas, o que significa (plan 'Queres') e a nosa postura dentro del. Neste momento pregunta E. Díaz sobre o 902, explicándose que hai un número alternativo e que xa se tratou o tema nunha xuntanza co SERGAS.
Dase conta asemande das iniciativas en relación ó RRI do Hospital Asilo, ó que foron presentadas alegacións e a día de hoxe non sabemos as que foron aceptadas a pesares de estar xa aprobado en pleno, e en relación á opacidade administrativa, o tratamento dado ó Regulamento de participación cidadá, que xa temos preparado dende hai varios meses pero que non foi presentado para a súa consideración no concello ó ter novas de que a nivel estatal prevese a votación dunha lei que viría a poñer novas normas xerais que poderían deixar atrasada a nosa proposta.
En relación á nova liña eléctrica para alimentar a subestación que se pretende para Ribadeo, damos conta da desinformación actual e tómase como un dos temas dos que a bo seguro se tratará con máis profundidade próximamaente. Por estar relacionado cos campos elećtricos tamén, dase conta de que non se esquece un seguemento da actualidade das antenas de telefonía en Ribadeo, sobre as que esperamos resposta do concello a escritos nosos xa no mandato anterior.
Deixando outros temas menores, dase conta de que se mantén unha política de agasallos ós socios tentando de que sexan ditos agasallos tamén información e alicerce sobre temas que trata a asociación, como neste caso o libro sobre os castros.
A memoria é aprobada por unanimidade.
3.Aprobación balance anual
Preséntanse as contas a 31 de decembro, dando conta dos movementos dende a Asamblea pasada e aclarando que con posterioridade hai xa importante facturas a pagar (libro) e asemade hai que comprobar os recibos devoltos:
Ingresos:
Remanente anterior.....................................4 442,36
Intereses...................................................... 0,35
Lotería......................................................... 250
Recibo ano anterior..................................... 10
Recibos........................................................1 260
Total............................. 5 962,71€
Gastos:
Varios.......................................................... 754,
Tramitación recibos..................................... 115,46
Remanente...................................................5 093,25
Total............................. 5 962,71€
Apúntase que non entran nos números anteriores todo a superávit da lotería ou o libro, números imputables dentro do ano en curso ó igual que algún recibo devolto, que deberá ser comprobado para dar ou non de baixa.
Apróbanse por unanimidade.
4.Aprobación orzamento anual
Coas salvedades anteriores, e co acordo da asamblea, varíase a orde do día para que queden as análises de contas o máis próximos posibles no tempo.
Ingresos:
Remanente......................................................... 5 093,25
Recibos.............................................................. 1 280
Outros................................................................ 300
Total …............................................. 6 673,25€

Gastos:
Comisións.......................................................... 300
Correos.............................................................. 500
Imprenta............................................................ 3 000
Donacións......................................................... 200
Remanente........................................................ 2 673,25
Total.................................................. 6 673,25€
É aprobado por unanimidade.
5.Proposta xeral de actividades 2009
Comézase a proposta deixando claro que a directiva cre prioritario a dinamización dos veciños, a partires dun obxectivo claro da asociación: a mellora de vida dos veciños.
Por elo, tentarase facer actividades que xunten ós asociados e que faciliten o intercambio e a información. É o caso do libro que se comezou a repartir hoxe, e esperamos que ó longo do ano sexa o caso de algunha comida de confraternización, viaxe, charlas, máis publicacións ou a presentación pública do libro.
Asemade, terá lugar unha próxima asamblea na que haberá que renovar cargos, segundo os estatutos, para o que se aproveita para facer un chamamento, debido ademáis a que algún cargo xa deixou as súas funcións e na presente asamblea despídese J.M. Bao como tesoureiro, cargo que aceptara por un ano, levando case dous.
A asociación ten previsto seguir cos temas propios que vemos que se van encadeando dun xeito ou outro, como os de tipo urbanístico ou os que tratan sobre o ruído, polo que non prevé, salvo as actuacións sociais, ningúnha folla de ruta especial para tratar temas concretos de antemán.
Prantéxase neste punto a participación da asociación como tal na homenaxe a Calvo Sotelo, parte na que intervén a práctica totalidade dos asistentes, recollendo diversas opinións entre outras:
Se se toma o acordo, libraría do compromiso individual
O concello é o propoñente, que se molle o concello
Hai que ter conta que se vai facer de calquera xeito, garánteo o concello
Non se sabe que se vai facer exactamente a día de hoxe
Débeselle agradecemento a Calvo Sotelo
O agradecemento está grantido
Hai que separar agradecemento do que é unha petición do concello ós veciños, o único que en todo caso 'traizoaríamos' se non respondemos
Os socios presentes somos unha mínima parte do total para tomar unha decisión
Sería posible unha cuestación entre socios enviando un correo?
Que fará cos cartos o concello se sobran?
Despois das moitas intervencións, queda adiada unha resolución sobre o tema. Polo demáis, apróbase a proposta de actividades.
6.Rogos e preguntas
Non hai excepto as xa citadas polo medio dos puntos anteriores.
Remata a sesión sendo as 13:20.

miércoles, 15 de julio de 2009

Convocatoria de Asamblea

Pola presente comunicación, convócaselle á Asamblea Xeral Extraordinaria da Asociación de Veciños 'O Tesón', que terá lugar no salón de actos da Casa do Mar de Ribadeo o día 19 de xullo de 2009, domingo, ás 12 horas na 1ª convocatoria ou ás 12:30 na segunda, coa seguinte orde do día:
1.Lectura, e aprobación se procede, da acta anterior.
2.Actividades 1º semestre ano 2009
3.Sobre a diretiva: renovación de cargos
4.Rogos e preguntas
Asemade, ó remate da anterior, terá lugar en Asamblea Xeral Extraordinaria a Elección Parcial de Cargos Diretivos, segundo está establecido nos estatutos.
En Ribadeo, a 1 de xullo de 2009

lunes, 13 de julio de 2009

Preguntas ó pleno de xullo de 2009

Quen abaixo asina, Antonio Gregorio Montes, Secretario da Asociación de Veciños 'O Tesón' de Ribadeo, en representación da dita sociedade e facendo uso do acordado polo Pleno do Concello o 13 de setembro de 2004, formula ó sr. Alcalde do Concello de Ribadeo as seguintes cuestión:
1.Dado o crecente uso das novas tecnoloxías, os erros observados na información subministrada (tanto na web do concello como noutras que afectan a Ribadeo) e a necesidade de achegar administración e administrados, solicitamos coñecer o plan de desenvolvemento da web do concello, o protocolo de corrección de erros na información da mesma e os pasos que se teñen pensado da no futuro para a introducción na administración electrónica.
2.Dado o tamaño e manufactura dos carteis correspondentes ó Plan E, mesmo para obras relativamente pequenas, solicitamos coñecer cal é o custe de cada un e o número deles instalado.
En Ribadeo, a 3 de xullo de 2009.