lunes, 20 de julio de 2009

20090719, dúas asambleas

Deixo o borrador das actas, pendente de aprobación.
Asamblea xeral extraordinaria da Asociación de Veciños 'O Tesón'
19/07/2009, Casa do Mar, 12:30h

Asistencia, 11 socios
Antes da xuntanza, o Presidente, Pancho Campos, fai un comentario sobre o futuro do Programa Queres, dicindo que parece que non se vai voltar a convocar, co que as reclamacións só poderán seguir a via do Servizo ó Paciente. A parte da diferenza pòlítica, parece que hai unha excusa legal para non seguir co proxecto.

1.Lectura, e aprobación se procede, da acta anterior.
Dase letura á acta, resultando aprobada por unanimidade.
2.Actividades 1º semestre ano 2009
Pásase á relación de actividades realizadas sobre diversos temas. O ascensor da Atlaia ocupa o primeiro lugar e coméntase o estado actual da cuestión.
Dase unha relación incompleta das preguntas ós plenos realizadas este semestre, comentando algunha delas, sobre a fonte do parque, o estado da Atalaia, as bicicletas de paseo do concello (sobre o que non se especificou nada na resposta), as ocupacións de rúas e os pedigüeños (temas nos que se deu largas), o custe dos carteis do plan E (1 300€/un), os cadros cedidos polos expositores ó concello (dos que pouco se sabe), etc.
Exponse o resultado do reparto de libros sobre os castros, o acto de reparto ós socios nas catro calles e coméntase as novas solicitudes de socios habidas e as ventas de libros.
Expónse o resultado da última xuntanza da Mesa de Asociacións, á que asistiu Pancho Campos, destacando que debe voltarse ó plantexamento antigo, pois co actual non hai solucións: chega o alcalde e solta un discurso, e logo hai demasiados particularismos. É dicir, habería que ter unha normativa de funcionamento e seguir un regulamento, funcionar como unha federación e nomear representantes da Mesa en troques de ir moito número de xente sen coordinar previamente. Tómase nota para tentar cambiar a estrutura, como promotores deste tipo de eventos.
Dase información sobre a Asoc. Puente de los Santos, que parece renacer pola petición de novas subvencións. Estarase atentos ó seu devir, para ver se se convirte nunha asociación recomendable.
Apúntase por parte de Gilberto Suárez a posibilidade de pedir axudas, tomando nota a diretiva.
José Mª Rdguez da información do estado actual do referente ó Castro das Grobas, as catas habidas, o estado actual, valadas, e prevé que ata setembro non haxa máis novas, se ben se daquela non as hai, haberá que voltar a poñerse en movemento de novo.
Dase informaicón sobre o desenrolo da visita ó Castro de Viladonga e a comida social.
Vóltase brevemente á información sobre o programa Queres.
Por parte de Rocío Botana dase información sobre o seguemento das accións relacionadas co Festival de primavera, para o que se recolleron 180 sinaturas.
Por último, déuse un repaso xeral a outras cuestións e apostouse por continuar no futuro nunh aliña semellante, se ben tratando sempre de conestar máis coa xente, algo que segue a ser unha materia pendente.
3.Sobre a diretiva: renovación de cargos
Lémbrase que a continuación hai unha nova asamblea para renovación de cargos, onde se espera a incorporación de socios á Xunta Directiva.
4.Rogos e preguntas
Interviu Mª Carmen Rodríguez, informando dun xeito pormenorizado da necesidade de dúas actuacións do concello na r/Pasarón y Lastra.
Remata a sesión sendo as 13:30.
--
Asamblea xeral extraordinaria da Asociación de Veciños 'O Tesón'
19/07/2009, Casa do Mar, 12:30h

Asistencia, 9 socios
1.Punto único: Renovación da Xunta Diretiva
Expónse que tocaría renovar a Presidencia, a Vicesegredaría e dous dos catro vogais. Nas actuais circunstancias, só afecta a un membro da directiva, o Presidente.
Renóvase a Pancho Campos no cargo de Presidente e incorpórase Arturo Linares Martínez.
Asemade, quedan previstos para incorporación en próximas asambleas Gilberto Suárez e José Emilio Amor, do que se da fe aquí para evitar unha asamblea extraordinaria e prazos estatutarios.
Conforme os estatutos, continúan nos seus postos, sen ser sometido a votación José Mª Rodríguez (Vicepresidente), Antonio Gregorio (Secretario) e Rocío Botana (vocal, en funcións de tesoureira)
Remata a sesión sendo as 13:37.

No hay comentarios: