jueves, 23 de marzo de 2017

Carta a portos de Galicia

A carta a continuación foi enviada polo Presidente de O Tesón, Pancho Campos, a raíz da nosa procura de información sobre o movemento do porto, básica para poder formarse opinión sobre importancia, actuacións sobre el, gasto ounegación de gasto en mantemento... e despois de que a información fora negada por diversos medios, incluíndo a falta de resposta por correo electrónico ou varias viaxes a Lugo (a última de Pancho Campos, a semana pasada):

 Sr. D. Antonio López
 Xefe de Zona de Portos de Galicia
 c/ Nicomedes Pastor Díaz Nº13
 -1º 27002 Lugo
 Ribadeo, 22 de Marzo de 2017 
 Estimado D. Antonio: 
 O venres, día 17-Marzo-2017, mantiven unha agradable charla con vostede na sede de Portos de Galicia de Lugo, referente a si era posible conseguir Información Oficial acerca do movemento de mercancías do ano 2016, no Porto de Ribadeo, xa que fai algo máis dun ano fixera un artigo de prensa en La Comarca del Eo (7-Novembro-2015), no que eu comentaba:
 “Este ano vai ser un dos anos históricos do Porto Comercial de Ribadeo, debido o volume de mercancía embarcada. Preto dun millón de toneladas, repartidas en case medio millón de Tm. de pasta de papel que veñen de ENCE-Navia, preto de catrocentas mil Tm. de puntal e rolla de eucalipto provinte dos montes de Galiza, e máis de cen mil Tm. de caolín das minas de S.Cosme de Barreiros. Incluso a finais de ano podería verse superado o millón de Tm. o cal é un volume de mercancía asombroso para o Porto de Ribadeo...”.
 Esta información, aínda que estivera na rúa en boca da xente, parece ser que non era en absoluto correcta e así mo fixeron ver a posteriori algúns dos meus veciños.
 Gustaríame facer este ano, outro artigo de prensa facendo un resumo, do movemento real de mercancías do Porto de Ribadeo, xa que desde sempre, o porto foi, na vida de Ribadeo, o seu motor industrial, e temos que coidalo entre todos.
 Vostede me comentou que tiña que pasarlle por escrito, a miña petición para solicitar dita Información Oficial de Portos de Galicia.
 Estando francamente agradecido polas súas explicacións, rógolle teña a ben, proporcionarnos ditos datos.
 Reciba as nosas máis expresivas grazas pola súa atención.
 Atentamente

jueves, 9 de febrero de 2017

Borrador de acta asemblea 20170204


Asemblea Xeral ordinaria da Asociación de Veciños O Tesón
Salón de Actos Casa do Mar, 20170204, 20:00, con asistencia de 6 socios.

Ó estar a asociación nunha situación previa á súa disolución, a orde do día consta de un único punto:
1.Futuro da Asociación.
Para información dos asistentes, lése a convocatoria, que se reproduce a continuación (e que non foi enviada ós domicilios, senón por correo electrónico e subministrada ós medios:


Pola presente, convócase a tódolos socios de O Tesón á asemblea xeral ordinaria que terá lugar no salón de actos da Casa do Mar o día 4 de febreiro de 2017, sábado, ás 20:00 horas en segunda convocatoria (ás 19:30 en primeira convocatoria, que previsiblemente non se fará por falta de quorum)

Está previsto un punto único na orde do día:

1.Futuro da Asociación.

Como comentario ó único punto, despois de ter pasado un ano de prazo como foi previsto na última asemblea, e ante o feito de que non hai candidaturas á directiva, pero si nos teñen manifestado moitos socios (e mesmo non socios) un apoio para a continuidade, estanse estudando diversas posibilidades, como continuar a situación actual de xeito indefinido, editar un novo libro de tema ribadense, etc, algo que queremos consultar a quen teña a ben asistir.

En Ribadeo, a 15 de xaneiro de 2017
O Presidente,
Francisco J. Campos

Desenvólvese a sesión estando todos as asistentes de acordo en procurar unha fórmula para evitar a disloución.
Arturo Linares reitera que el non quere seguir en ningún posto de responsabilidade, autoexclíndose de calquera directiva que se poda formar.
Rocío Botana indica que se é posible, ela tamén prefire non formar parte dunha nova directiva.
Incorporaríase á directiva José Ángel Salvatierra Rico.
Acórdase non pasar cotas polo momento, ao menos ata ir normalizando a situación.
Acórdase reconstituír a directiva para seguir funcionando, se ben con actividade reducida, empregando a estrutura da asociación cos mesmos obxectivos que ata o momento constan nos estatutos, para o que é necesario unha redistribución de cargos e revisar as sinaturas da conta bancaria.
Asemade tamén se acorda a publicación en canto esteña preparada a edición, dunha obra de José Mª Rodríguez, a repartir entre os socios.
Ás 20:40 dase por concluída a Asemblea.