sábado, 16 de octubre de 2021

O Tesón (o blog) en Internet Archive e na BNE

   Hai tempo que o blog non ten nova actividade. Espero ir pasándoo pouco a pouco, como xa anunciei, a ribadeando, na súa propia sección, pero, mentres, pódese atopar a maioría en Internet Archive:

https://web.archive.org/web/*/http://o-teson.blogspot.com

    Asemade, tamén se pode atopar recollida pola Biblioteca Nacional de España: http://www.dl-e.es/openwayback/wayback/*/http://o-teson.blogspot.com

jueves, 23 de marzo de 2017

Carta a portos de Galicia

A carta a continuación foi enviada polo Presidente de O Tesón, Pancho Campos, a raíz da nosa procura de información sobre o movemento do porto, básica para poder formarse opinión sobre importancia, actuacións sobre el, gasto ounegación de gasto en mantemento... e despois de que a información fora negada por diversos medios, incluíndo a falta de resposta por correo electrónico ou varias viaxes a Lugo (a última de Pancho Campos, a semana pasada):

 Sr. D. Antonio López
 Xefe de Zona de Portos de Galicia
 c/ Nicomedes Pastor Díaz Nº13
 -1º 27002 Lugo
 Ribadeo, 22 de Marzo de 2017 
 Estimado D. Antonio: 
 O venres, día 17-Marzo-2017, mantiven unha agradable charla con vostede na sede de Portos de Galicia de Lugo, referente a si era posible conseguir Información Oficial acerca do movemento de mercancías do ano 2016, no Porto de Ribadeo, xa que fai algo máis dun ano fixera un artigo de prensa en La Comarca del Eo (7-Novembro-2015), no que eu comentaba:
 “Este ano vai ser un dos anos históricos do Porto Comercial de Ribadeo, debido o volume de mercancía embarcada. Preto dun millón de toneladas, repartidas en case medio millón de Tm. de pasta de papel que veñen de ENCE-Navia, preto de catrocentas mil Tm. de puntal e rolla de eucalipto provinte dos montes de Galiza, e máis de cen mil Tm. de caolín das minas de S.Cosme de Barreiros. Incluso a finais de ano podería verse superado o millón de Tm. o cal é un volume de mercancía asombroso para o Porto de Ribadeo...”.
 Esta información, aínda que estivera na rúa en boca da xente, parece ser que non era en absoluto correcta e así mo fixeron ver a posteriori algúns dos meus veciños.
 Gustaríame facer este ano, outro artigo de prensa facendo un resumo, do movemento real de mercancías do Porto de Ribadeo, xa que desde sempre, o porto foi, na vida de Ribadeo, o seu motor industrial, e temos que coidalo entre todos.
 Vostede me comentou que tiña que pasarlle por escrito, a miña petición para solicitar dita Información Oficial de Portos de Galicia.
 Estando francamente agradecido polas súas explicacións, rógolle teña a ben, proporcionarnos ditos datos.
 Reciba as nosas máis expresivas grazas pola súa atención.
 Atentamente

jueves, 9 de febrero de 2017

Borrador de acta asemblea 20170204


Asemblea Xeral ordinaria da Asociación de Veciños O Tesón
Salón de Actos Casa do Mar, 20170204, 20:00, con asistencia de 6 socios.

Ó estar a asociación nunha situación previa á súa disolución, a orde do día consta de un único punto:
1.Futuro da Asociación.
Para información dos asistentes, lése a convocatoria, que se reproduce a continuación (e que non foi enviada ós domicilios, senón por correo electrónico e subministrada ós medios:


Pola presente, convócase a tódolos socios de O Tesón á asemblea xeral ordinaria que terá lugar no salón de actos da Casa do Mar o día 4 de febreiro de 2017, sábado, ás 20:00 horas en segunda convocatoria (ás 19:30 en primeira convocatoria, que previsiblemente non se fará por falta de quorum)

Está previsto un punto único na orde do día:

1.Futuro da Asociación.

Como comentario ó único punto, despois de ter pasado un ano de prazo como foi previsto na última asemblea, e ante o feito de que non hai candidaturas á directiva, pero si nos teñen manifestado moitos socios (e mesmo non socios) un apoio para a continuidade, estanse estudando diversas posibilidades, como continuar a situación actual de xeito indefinido, editar un novo libro de tema ribadense, etc, algo que queremos consultar a quen teña a ben asistir.

En Ribadeo, a 15 de xaneiro de 2017
O Presidente,
Francisco J. Campos

Desenvólvese a sesión estando todos as asistentes de acordo en procurar unha fórmula para evitar a disloución.
Arturo Linares reitera que el non quere seguir en ningún posto de responsabilidade, autoexclíndose de calquera directiva que se poda formar.
Rocío Botana indica que se é posible, ela tamén prefire non formar parte dunha nova directiva.
Incorporaríase á directiva José Ángel Salvatierra Rico.
Acórdase non pasar cotas polo momento, ao menos ata ir normalizando a situación.
Acórdase reconstituír a directiva para seguir funcionando, se ben con actividade reducida, empregando a estrutura da asociación cos mesmos obxectivos que ata o momento constan nos estatutos, para o que é necesario unha redistribución de cargos e revisar as sinaturas da conta bancaria.
Asemade tamén se acorda a publicación en canto esteña preparada a edición, dunha obra de José Mª Rodríguez, a repartir entre os socios.
Ás 20:40 dase por concluída a Asemblea.

domingo, 13 de marzo de 2016

Borrador de acta e Nota de prensa das asembleas de 20160312


Nota de Prensa
20160313
Conforme ó previsto, a AVV O Tesón realizou varias asembleas onte, sábado.
A primeira asemblea, ordinaria, desenvolveuse coa expoisción das contas e actividades do pasado ano, incluíndo a resposta que o concello deu ó escrito de 28 de decembro pedindo información sobre a illa Pancha, as actividades culturales como o ciclo de primavera ou a viaxe social a Burela e San Cibro.
Suspendeuse logo a asemblea para pasar á convocada asemblea extraordinaria para renovación da directiva. Non houbo unha proposta para unha nova directiva, co que se suspendeu definitivamente a asemblea ordinaria e pasou a asemblea extraordinaria de suspensión de actividades.
Como quedou dito en diversas circunstancias, tentouse preservar a posibilidade de que no futuro alguén poda reavivar O Tesón, mais quedou xa previsto un desmantelamento ordenado, que unha comisión formada por Pancho Campos, Rocío Botana, José Ángel Salvatierra e Antonio Gregorio levará a cabo antes de fin de ano de non haber novidades. Entre as funcións desta comisión están o reparto dos bens da sociedade e a atención ás posibles propostas para que a sociedade poda seguir a funcionar no futuro, no que sería xa unha segunda época. Tamén está prevista a publicación da historia resumida de O Tesón,
Tanto dende a directiva saínte como dende a comisión formada temos claro que a asociación é de todos, de toda a sociedade, non só dos asociados, e a todos incumbe a participación, incluída a xestión dos bens comúns, mesmo inmateriais, como é o caso. Por iso, aínda nestes momentos que desexaríamos non estar pasando, poñemos a O Tesón ó servicio da sociedade, de Ribadeo.

- - -

Asemblea Xeral ordinaria e sucesivas da Asociación de Veciños O Tesón
Salón de actos da Casa do Mar, 20160312, 20:00, con asistencia de 6 socios e unha persoa invitada.

Estando previsto segundo convocatoria varias asembleas sucesivas, a tenor do desenvolvemento da asemblea ordinaria, deu en primeiro lugar comezo a asemblea extraordinaria
1.Lectura e aprobación se procede, da acta anterior
Explícase que a acta anterior corresponde á asamblea de 11 de outubro de 2014, por non terse celebrado a asemblea convocada para 10 de outubro de 2015 por falta de asistentes. Dáse lectura á acta correspondente e é aprobada por unanimidade.
2.Presentación, e aprobación se procede, de contas e memoria de actividades
Foi presentado o desenvolvemento de actividades culturales, como as xornadas de primavera, sociais como a viaxe a Burela e San Cibrao, e xerais, mesmo a última, coa resposta do concello ó escrito sobre a illa Pancha e o informe emitido polo concello ó Ministerio de Fomento, recibido esta mesma semana.
Despois foron lidas as contas correspondentes ó ano pasado e a 2014, que en resume quedaron:
Saldo a 31/12/13: 6585,79
Entradas 2014: 1220
Saídas 2014: 2116,48
Saldo a 31/12/14: 5689,31
Entradas 2015: 1240
Saídas 2015: 415,33
Saldo a 31/12/2015: 6521,98 €
En relación ás contas, coméntase que non se pasou ó cobro os recibos pola situación na que se atopa a asociación. Asemade, que hai pequenos pagos por realizar, correspondentes ó envío das cartas desta asemblea.
A memoria e as contas son aprobados por unanimidade.
Conforme ó previsto, suspéndese temporalmente a asemblea.
-
Asemblea Extraordinaria de lección de nova directiva
Punto único: 1.Presentación de candidaturas e elección se procede de nova candidaturas
Exponse a situación e o motivo de que Elvira Posada estea na sala, como parte dun intento externo por axudar á asociación, tentando por todos os medios posibles a continuidade. Despois de diversas deliberacións entre os presentes, e ó non haber posibilidade de nova directiva nesta asemblea, pásase a Asemblea extraordinaria prevista na convocatoria, suspendendo de xeito definitivo a asemblea ordinaria.
-
Asemblea extraordinaria de supensión de actividades
Punto único: 1.Organización da suspensión de actividades
Pásase revista ó punto 37 dos estatutos, especificando que a proposta non é disolver a asociación de xeito inmediato, polo que non é aplicable, senón a suspensión de actividades, para o que debera tomarse como referencia. A pretensión é apurar ó máximo a posibilidade de recoller o testigo da asociación, polo que si se propón crear unha comisión. Asemade, pásase revista ás cousas que se estima se deben facer, como a distribución dos activos da asociación. A proposta é que, unha vez pagados os pequenos restos que quedan sen aboar, se retire unha cantidade para facer unha publicación cunha historia sucinta desta primeira época da asociación, e doar o resto. En canto ás diversas publicacións, repartilos, preferentemente ós autores. A máis, a asociación dispón dun armario metálico, que, de non ser reclamado por ninguén, quedaría no mesmo lugar que agora, en casa de Rocío Botana, onde está acubillando diverso material.
Trátase do fondo legal da situación, entendendo por este motivo que a comisión designada debe ter un límite temporal, en contra da proposta inicial.
A comisión queda formada polo actual presidente Pancho Campos, a tesoureira Rocío Botana, o secretario Antonio Gregorio e José Ángel Salvatierra, socio de número, coas misións propostas de facilitar a publicación da historia da asociación e distribución de activos, rematando a disolución en caso de que non haxa unha proposta para a súa reactivación antes de fin de ano, ou promovendo a súa reactivación mediante asamblea en caso contrario.
Ás 21:00 dáse por concluída a Asemblea.

martes, 13 de octubre de 2015

Nota de prensa Asemblea 2015


O pasado sábado 10 de outubro tivo lugar a asemblea da AVV O Tesón.
Alí viuse que a asociación ven desenvolvendo as súas actividades en plena forma e con apoio de preto dunha centea de socios, pero cunha falta grave: a de participación dos propios socios, implicándose de cheo nas actividades desenvoltas.
As principais discusións xiraron precisamente sobre que os socios apoian, mesmo de xeito económico, pero non participan. A baixa participación en actividades convocadas pola asociación e a nula renovación fai pensar á directiva que, de seguir así, nun próximo futuro a asociación podería chegar a estar totalmente desligada da base social, o que se entende como algo que non se desexa, algo que hai que evitar.
Por iso se propón un novo enfoque para o futuro. Un futuro dentro da mesma asociación, se un grupo de asociados aglutina con novas ideas a ilusión que conduciu as actividades ata o momento, ó que sumariamos o apoio da actual directiva dunha sociedade en plena forma pero que necesita unha renovación para non deixar de cumprir a súa misión.
Se polo contrario os asociados estimaran que a a asociación cumpriu o seu ciclo vital non dando resposta ó desafío ó que se enfronta, a actual directiva remataría as actividades en marcha, faría un resume dos case trece anos da historia social e desprenderíase dos activos da sociedade, doándoos para maximizar o seu impacto social. O anterior, preservando a documentación básica que permitiría no futuro, se é o caso, aproveitar unha institución que estamos seguros que pode contribuír a un futuro compartido en Ribadeo, aínda que entendamos que debe renovarse coa participación e implicación social.
En calquera caso, cada membro da directiva é consciente de que lle queda por aportar moitos graos de area na construción dun Ribadeo mellor para todos, dentro de O Tesón ou con outro formato social. Por outra beira, somos conscientes de que un novo enfoque é necesario para que a nosa sociedade cumpra cos seus fins en sintonía cos asociados, como veu facendo ata agora, dun xeito do que estamos orgullosos. Agradecemos ós socios e a toda a sociedade ribadense o apoio dispensado ata o momento. É precisamente o responder do mellor xeito posible a este apoio o que nos leva a propoñer esta renovación dende a mesma directiva.
Ribadeo, 20151013

Dúas vistas dunha viaxe

Pablo Mosquera Mata escribiu o seguinte artigo, publicado en diferentes medios:
"O Tesón en Sargadelos
La sociedad civil necesita del sustrato cultural para saber de dónde viene y refrendar sus derechos fundamentales y sociales como espacio del ejercicio real de la ciudadanía, máxime si alumbran tentaciones perversas para imponer conductas indecentes como algo natural. Hay muchas frases de rabiosa actualidad. Me quedo con la que pronunció el Cardenal Bergoglio, Jesuita Argentino, hoy Papa Francisco: "A la gente la empobrecen para que luego vote por quienes los hundieron en la pobreza". Ya sé que hoy la pobreza es hambre, pero no por ello es menos grave la pobreza del conocimiento para decidir como seres humanos dignos y libres.
Viene a cuento del magnífico encuentro que mantuvimos en Islas San Cyprianus con dirigentes de la Asociación Cultural -como nosotros Britonienses- O Tesón. Desde a Praza dos Campos, antiguo puerto de las Reales Fábricas de Sargadelos, visita al Museo Provincial del Mar, dónde la sombra del Maestro nos guió para repasar los antecedentes históricos de un pequeño lugar de la costa más al norte en la Península Ibérica que, por su cualificación en el mundo antiguo, Edad Media, Renacimiento, Ilustración y Edad Contemporánea, se ganó figurar en toda la ingente documentación que conforman: Cartas de Navegación, Derroteros, Isolarios, Descripción de insignes viajeros, historiografía o fuentes del derecho positivo en pleitos con la Iglesia o entre Comunidades.
O Tesón nos honró con su presencia e interés por el patrimonio histórico de nuestro Concello de Cervo, cuyo corazón latente es Sargadelos, tanto la aventura de Ibáñez, como el sueño de Seoane e Isaac. Fuimos sorprendidos con el conocimiento de Manuel Miranda, Presidente de Mariña Patrimonio, que desde La Atalaya con Os Farillóns como testigos, nos ilustró sobre la importancia del Castro y sus relaciones por mar, con otros pueblos que fueron forjando nuestra cultura.
A mis amigos de Ribadeo, les preocupa y les ocupa el conocimiento, defensa y divulgación de nuestra identidad como viejo pueblo. Les gusta vivir como gallegos y en gallego. Tienen un sueño que compartimos. Hacer de la cultura una inversión productiva, frente a la zafiedad y el egoísmo. La cultura nos identifica y nos da herramientas para ejercer la libertad.
Como sucedió en Sargadelos, habrá que pelear por el espacio de la Ilustración."
E, a nota de prensa de O Tesón sobre o conxunto da viaxe:
"Nota de prensa
20151012
O pasado sábado 10 de outubro tivo lugar a viaxe veciñal da AVV O Tesón. Este 2005, aproveitando a hospitalidade de Mariña Patrimonio da man de Manuel Miranda, e dos Aventados, por Pablo Mosquera, o paseo de desfrute e coñecemento dos nosos veciños foi por terras mariñáns, dende Burela a San Cibrao, rematando en Sargadelos.
A unión da rasa cantábrica coas terras de granito que constitúen o manto da maioría de Galicia foi visitado en terreos do porto de Burela como inicio da viaxe, guiados por Manuel Miranda.
Foi despois a quenda do castro de Burela, xunto coas formacións que aínda o distinguen, tras moitos séculos de ser abandoado, dando testemuña un pasado que é de todos.
Chegando a S. Cibrao, a visita ó Museo do Mar deu lugar a unha profunda ilustración histórica de Pablo Mosquera. Algo que, se ben tratou de San Cibrao, a súa historia e a captura das baleas, ben poidera ser levado a outras partes de Galicia, ou sinxelamente, á súa historia. Despois, a visita á Atalaia, a máis de ollar os Farallóns e os restos dun castro maltratado ata que foi defendido, propiciou que algún dos participantes fora incluído na gravación da lectura do Quijote na que están inmersos Os Aventados.
O descanso que supuxo a hora de comer tamén acompañou o desfrute propio e da compañia con información e discusión sobre presente, funcionamento e futuro das sociedades que estabamos presentes, Aventados, Mariña Patrimonio e O Tesón.
Para finalizar, fumos titorados nunha visita ó entorno de Sargadelos e as súas instalacións, despedíndonos así nun centro de cultura e industria que forma parte da historia de Galicia.
Un ano máis, quen foi, volveu con un día desfrutado e aproveitado en coñecer a nosa terra e trabar relacións con xente que a sinte con coñecemento dela.
Vídeos gravados lendo o Quijote:
https://www.youtube.com/watch?v=XWIan0A4nvw
https://www.youtube.com/watch?v=QHTrLwpJ0-4"

lunes, 5 de octubre de 2015

O 10 de outubro, asemblea e excursión


Nota de prensa
20150929

A AVV O Tesón de Ribadeo ten establecida como actividade anual unha viaxe social aberta. Iso significa que a viaxe está pensada para fortalecer a unión entre os socios desenvolvendo os obxectivos sociais, e tamén pretende achegar a asociación e o conxunto da sociedade que na que está inmersa.
No presente ano 2015, está previsto que a viaxe se desenvolva polas terras próximas de Burela e San Cibrao, o próximo sábado 10 de outubro. A saída será ás 10 da mañá da praza do mercado de Ribadeo, e ten previsto artellar o día arredor de dúas visitas principais, en Burela e en S. Cibrao, o barco-museo e o Museo Provincial do Mar.
As dúas visitas complementaranse con outras, como a subida ó Monte Castelo para abranguer o arco de costa entre a balsa de lodos de Alcoa e Tapia. Asemade, está previsto comer de xeito conxunto, falando de temas diversos como preparación da asemblea da asociación, que terá lugar o mes próximo.
O custe da viaxe será de 8€ para socios e 12€ para non socios, en ambos casos comida aparte. Para máis información e inscricións, nos tf. 629806592, 617597062, 663749442 ou 696200678 ou con calquera membro da directiva.
O mesmo 10 de outubro de 2015, sábado, ás 20:00 horas en segunda convocatoria (ás 19:30 en primeira convocatoria, que previsiblemente non se fará por falta de quorum) tódolos socios de O Tesón están convocados á asemblea xeral ordinaria que terá lugar no local do lavadoiro (rua dos Fornos). Os puntos previstos na orde do día son:
1.Lectura e aprobación se procede, da acta anterior
2.Memoria de actividades e balance económico do ano ata o presente
3.Próximas actividades e previsións de ingresos e gastos
4.Rogos e preguntas
Ademais, os socios terán unha participación da lotería de Nadal da asociación (nº 69936). Hai tamén participacións para a súa compra nos lugares habituais, Mercería Torviso, Foto Miguel, Estanco Pepita da Carrilla e Sargadelos/Xeito.