domingo, 12 de octubre de 2014

Borrador da acta da asemblea xeral mantida o 20141011


Asamblea Xeral ordinaria da Asociación de Veciños O Tesón
Alto do Cantón Bar, 20141011, 20:00, con asistencia de 5 socios.

Antes de comezar decídese trasladar a asemblea ó alto do Cantón bar.
1.Lectura e aprobación se procede, da acta anterior
Dáse por lida a acta anterior e é aprobada por unanimidade.
2.Memoria de actividades e balance económico do ano ata o presente
Pásase revista ás actividades relacionadas coa asociación e realizadas dende a última asemblea, entre outras:
A denuncia pública da terraza do xardín, as alegacións ó Peprich, a petición de exposición das vidreiras da capela do cemiterio antes da súa exposición, a polo momento fallida viaxe a Burela, o estado das obras da residencia de maiores, as xornadas Ribadeo a Debate, as dúas xuntanzas da mesa de asociacións, o destino das preguntas realizadas ó pleno do concello, a rectificación da inclusión de O Tesón como participante na plataforma Ribadeo en Común, a nota resume do pasado ano e o noso xuízo sobre o plan preliminar para As Catedrais.
Faise un resume xeral, incidindo en que o concello non da unha resposta real ás numerosas interpelacións que levamos feito, non tendo avanzado no Regulamento de Participación Cidadá.
No mesmo punto pásase revista ó balance económico, co resultado embaixo referido, punto é aprobado por unanimidade e no que hai que resaltar unha devolución pendente ó noso favor de 198 €, non incluída.
A 31/12/12 había un saldo de 6 909,68 €
Saídas: 4 066,69 €
Entradas: 3 742,80 €
Saldo a 31/12/13: 6585,79
A raíz da exposición das contas comentouse o fracaso económico da publicación das cartas da ría de Ribadeo, que se tentará dinamizar mediante a súa venda noutros lugares, como a oficina de turismo e a rede galega de venda a distancia Biblos.
3.Próximas actividades e previsións de ingresos e gastos
Decídese de xeito unánime manter o orzamento de cara ó próximo ano, e tamén continuar coa sucesión de actividades de anos pasados, incluíndo dúas actividades culturais, unha no outono e outra na primavera. A actividade deste aoutono, aínda por rematar de programar, será un ciclo de cine comprometido.
4.Rogos e preguntas
Coméntase sobre o estado final das vidreiras do cemiterio, inaccesibles para unha revisión detallada despois da súa colocación, pero aparentes, e o cambio contractual das sepulturas no cemiterio, que haberá que mirar máis de detalle, carecendo de coñecementos legais para facelo.
Ás 20:40 dáse por concluída a Asemblea.