domingo, 12 de octubre de 2014

Borrador da acta da asemblea xeral mantida o 20141011


Asamblea Xeral ordinaria da Asociación de Veciños O Tesón
Alto do Cantón Bar, 20141011, 20:00, con asistencia de 5 socios.

Antes de comezar decídese trasladar a asemblea ó alto do Cantón bar.
1.Lectura e aprobación se procede, da acta anterior
Dáse por lida a acta anterior e é aprobada por unanimidade.
2.Memoria de actividades e balance económico do ano ata o presente
Pásase revista ás actividades relacionadas coa asociación e realizadas dende a última asemblea, entre outras:
A denuncia pública da terraza do xardín, as alegacións ó Peprich, a petición de exposición das vidreiras da capela do cemiterio antes da súa exposición, a polo momento fallida viaxe a Burela, o estado das obras da residencia de maiores, as xornadas Ribadeo a Debate, as dúas xuntanzas da mesa de asociacións, o destino das preguntas realizadas ó pleno do concello, a rectificación da inclusión de O Tesón como participante na plataforma Ribadeo en Común, a nota resume do pasado ano e o noso xuízo sobre o plan preliminar para As Catedrais.
Faise un resume xeral, incidindo en que o concello non da unha resposta real ás numerosas interpelacións que levamos feito, non tendo avanzado no Regulamento de Participación Cidadá.
No mesmo punto pásase revista ó balance económico, co resultado embaixo referido, punto é aprobado por unanimidade e no que hai que resaltar unha devolución pendente ó noso favor de 198 €, non incluída.
A 31/12/12 había un saldo de 6 909,68 €
Saídas: 4 066,69 €
Entradas: 3 742,80 €
Saldo a 31/12/13: 6585,79
A raíz da exposición das contas comentouse o fracaso económico da publicación das cartas da ría de Ribadeo, que se tentará dinamizar mediante a súa venda noutros lugares, como a oficina de turismo e a rede galega de venda a distancia Biblos.
3.Próximas actividades e previsións de ingresos e gastos
Decídese de xeito unánime manter o orzamento de cara ó próximo ano, e tamén continuar coa sucesión de actividades de anos pasados, incluíndo dúas actividades culturais, unha no outono e outra na primavera. A actividade deste aoutono, aínda por rematar de programar, será un ciclo de cine comprometido.
4.Rogos e preguntas
Coméntase sobre o estado final das vidreiras do cemiterio, inaccesibles para unha revisión detallada despois da súa colocación, pero aparentes, e o cambio contractual das sepulturas no cemiterio, que haberá que mirar máis de detalle, carecendo de coñecementos legais para facelo.
Ás 20:40 dáse por concluída a Asemblea.

domingo, 21 de septiembre de 2014

Rectificación sobre afirmacións verquidas nos medios en relación a O Tesón e a Plataforma veciñal


Nota de prensa
20140914

A raíz de reiteradas notas nos medios nos que se a da nova da constitución dunha plataforma cidadá, dende O Tesón queremos axustar o seguinte:
1.Ás xuntanzas mantidas teñen asistido membros de O Tesón e da súa directiva.
2.En tódolos casos fixéronno a título particular.
3.O anterior foi mesmo expresado públicamente nunha xuntanza por unha persoa encargada de facelo, aclarando que despois de ser tratada en directiva a invitación, O Tesón ve con simpatía un movemento que se entende que ten como base a participación cidadá, pero non pode verse involucrado como parte.
4.Dentro de O Tesón hai xente con diversas posturas e simpatías políticas, polo que sería unha incongruencia asociar o nome do Tesón co dunha única entidade que ten as miras postas na política dunha institución como o concello.
Somos conscientes, como sabemos se dixo tamén na xuntanza da plataforma, que unha entidade que se está a formar pasará por diversos avatares. Entre eles, o sufrir deformacións da información existente sobre ela, e nese sentido, dende O Tesón estamos disposto a asumir outra vez máis o risco de que as nosas propias accións podan ser malinterpretadas: o único xeito que hai de evitalo sería non actuar. E iso, nunha asociación nada para actuar a favor de Ribadeo, iría contra os nosos principios.

lunes, 1 de septiembre de 2014

Proposta de presentación para unha plataforma cidadá en Ribadeo (20140901)


Atención: é unha proposta para discutir na xuntanza do 2 de setembro, 20:30, no Cantón bar.

Proposta de presentación para a xuntanza do 2 de setembro


O motivo desta xuntanza é botar a andar un proceso colectivo que teña como finalidade poñer en mans da veciñanza o goberno do concello de Ribadeo.
Algo que, dito así, pode parecer a presentación doutra candidatura electoral mais que se sume ás xa existentes, pero que quere ir moito mais alá, pois nace da necesidade de rachar coas formulas de participación e de representación política ás que estamos afeitos para construír unha verdadeira alternativa cidadá.
Para quen se achegue despois de ler na prensa, ou escoitar nalgún medio, que a proposta responde ao interés dalgún grupo ou partido político, tamén é obrigado facer algunha aclaración, pois esta vai ser, seguramente, unha batalla na que nos teñamos que empregar a fondo se queremos chegar cunha mensaxe clara e nítida a toda a veciñanza.
É certo que no grupo promotor houbo persoas que pertencen a partidos políticos, do mesmo xeito que houbo persoas que pertencen a outras organizacións de carácter veciñal, sindical, etc., e mesmo quen actuou de xeito individual; en calquera caso, a partir desta primeira xuntanza aberta, onde todo está por decidir, as formas de interactuar a nivel individual e a nivel grupal están supeditadas ao consenso e en ningún caso deberían ser un tropezo para a horizontalidade que se desexa neste proceso, pois iría en contra da esencia mesma da plataforma.
Polo tanto, a propia plataforma debera ser garante que calquera persoa poida propoñer e traballar en pé de igualdade coas demais.
En definitiva, seremos o que nos queiramos ser, aínda que non vai ser doado escapar das etiquetas que, posiblemente, nos poñan desde diferentes medios ou desde algunha organización que defende o xeito tradicional de facer política.
Dentro das motivacións que levaron a facer esta convocatoria, e antes de comezar co proceso de construción colectivo, cómpre comentar unha serie de impresións das que vos queremos facer participes e abrir debate.
Entendemos que o sistema actual de representación e de participación política non é garante de democracia.
Un sistema que promove o abstencionismo político durante o período que comprende entre eleccións e que unicamente atende á importancia da participación para esas datas concretas -as “festas da democracia”- non pode selo.
Cada catro anos firmamos un cheque en branco a un grupo de persoas que terán que decidir por nos, no mellor dos casos en base a unha especie de contrato verbal, que se chama programa, e no peor, en base a criterios persoais ou impostos polas súas estruturas de partido, compostas xeralmente por persoas alleas á realidade local.
Sen entrar a valorar o labor de ninguén e aínda presupoñendo as boas intencións e o esforzo que supoñen estas tarefas de representación, estamos seguros que o feito de afondar na idea de "suxeitos pasivos", que delegan a súa responsabilidade á sorte da honestidade e o bo facer dos políticos de oficio, é a verdadeira causa dos males dos que adoece un sistema que se da en chamar democrático, pois, posiblemente, desa falta de garantías nacen o clientelismo, a falta de transparencia, o despotismo ou, mesmo, a intransixencia para opcións alternativas.
Por dicilo doutro xeito, a nosa proposta non quere estar fundamentada na oratoria nin na pretensión de convencer a ninguén de que temos mellores ideas e mellores formas de xestionar, se non, sinxelamente, en mudar os métodos democráticos e procurar que os nosos representantes atendan directamente á voz do pobo dentro dunha lóxica de procura do ben común.
Pero, para mudar esta visión monolítica de entender o exercicio político, é dicir, para botar abaixo ese muro que separa aos gobernantes dos gobernados, cómpre desfacernos tamén dalgunha das ideas que, querendo ou sen querer, temos aceptadas no imaxinario colectivo como insalvables.
A primeira delas é a de que o único vehículo posible para empoderar á cidadanía e acceder as institucións públicas, son os partidos políticos.
Os partidos políticos, sen negar a súa utilidade en determinados contextos, a maioría das veces rematan por ser un fin en si mesmo e converten o goberno do pobo nun goberno dunha minoría dominante, rexeitando calquera forma de participación cidadá para seguir salvagardando os seus privilexios como organización.
Para evitar esta fórmula, a lei orgánica do réxime electoral xeral ofrece a posibilidade de presentarse ás eleccións cunha figura xurídica que ten por nome "Agrupación de electores".
Seguindo os procedementos axeitados, para o que non fai falta nin darse de alta como asociación, poderíamos presentarnos ás eleccións do concello de Ribadeo cun aval mínimo de 100 firmas, e unha lista de 15 persoas como candidatos.
Pero a proposta de crear unha plataforma veciñal vai moito mais alá que a de de configurar sinxelamente unha candidatura veciñal.
A plataforma, como dicía ao principio, ten como finalidade impulsar un proceso de construción colectiva que se preocupe primeiramente de crear unha nova estrutura de goberno en base ao asemblearismo.
Polo tanto, e aínda que todo está por decidir, o obxectivo principal da convocatoria é convidar a toda a veciñanza a participar da creación dese engranaxe de asembleas onde calquera asociación, ou veciño a nivel particular, organizados en grupos de traballo, sectoriais ou territoriais, poda participar na toma de decisións e poda ter cumprida información da xestión que se está a realizar.
A agrupación de electores, neste proceso, é so un eslavón mais na cadea, e a elección dos representantes neste caso, ao contrario da formula de partidos, debe responder unicamente ao criterio popular.
Isto, seguramente, requirirá dun exercicio de xenerosidade e intelixencia para atopar entre nós ás persoas que están en mellor disposición para asumir certas responsabilidades, pero o verdadeiro traballo está detrás, no dia a dia da plataforma e das asembleas, onde, cada quen, ademais de exercer a súa corresponsabilidade como veciño, terá a oportunidade de poñer ao servizo do común a súas capacidades.
Para ir rematando, é posible que alguén bote en falta dentro desta proposta uns principios básicos ou fundamentos ideolóxicos; como todo está aberto aínda, cómpre dicir que esta cuestión se irá traballando en base ao debate e ao proxecto de futuro deseñemos para o noso concello.
Abonda saber, polo de agora, que quen participe desta plataforma o fai movido por un ideal de xustiza, solidariedade e de procura do ben común por diante do interese particular ou dunha organización concreta.
Isto xa é en si mesmo un posicionamento de partida pois, sabendo das practicas habituais cas que convivimos, temos abondo argumentos e exemplos para definir un punto de non retorno.
Finalmente, tamén é importante dicir que aínda que o traballo non vai ser nada doado, por aquelo de que construír un modelo sempre é mais custoso que destruílo, a nosa idea forma parte dun xeito de entender a política ao que lle chegou o seu tempo, e existen unha morea de experiencias similares que se están poñendo en marcha nas que nos podemos apoiar, das que se pode aprender e mesmo interactuar para facer este camiño.

sábado, 2 de agosto de 2014

Resume da xuntanza entre representantes da Mesa de Asociacións e alcalde (20140801)

Nota de prensa
Xuntanza de representantes da Mesa de Asociacións coa alcaldía
Ribadeo, 20140801

A última hora do venres 1º de agosto tivo lugar no despacho da alcaldía de Ribadeo a xuntanza de representantes da Mesa de Asociacións co alcalde, acompañado do concelleiro de Medio Ambiente, Horacio Cupeiro.
A xuntanza, que durou preto de dúas horas, fora preparada por seis das asociacións participantes o pasado sábado, acordando presentar a serie de temas que foron tratados.
O ambiente foi tranquilo, de confianza e colaboración, sempre tendo en conta que é no día a día no que se poden amañar as cousas, sendo o intercambio de ideas e pareceres o xerme para ese traballo diario, para o que non soe haber solucións milagreiras.
O primeiro tema tratado foi o regulamento de participación cidadá, posto enriba da mesa polas asociacións hai máis de media década e do que houbo un proxecto que tivo aprobación inicial do pleno, pero non chegou á aprobación definitiva polas alegacións presentadas. De novo brindouse o apoio asociativo para facer un documento que se considera moi importante para a calidade democrática dun concello, pasando dunha relación fluída que depende das circunstancias a algo cunha base normativa. Nese sentido, o alcalde apuntou que o tema podería tratarse de novo no próximo pleno ordinario, se ben sen ser un compromiso. Si apuntou que daríase difusión ás convocatorias dos plenos na procura de que os veciños teñan un mínimo de información sobre a xestión dos asuntos do concello que neles se trata. Asemade, e mentres non hai novidades no regulamento, ó final da xuntanza quedouse en que o primeiro fin de semana de setembro teríase outra para tratar os temas que daquela se estimen.
Pasouse logo a outro conxunto de temas relacionado coa construción, dende a terraza con baseamento de formigón no xardín ata o tratamento das licenzas de obra, pasando pola construción da residencia, cos problemas cos acuíferos e depósito de materiais en Sta. Cruz. Sendo temas ben diferentes, e polo tanto, con solucións diferentes, pediuse en conxunto unha maior atención, e dalgún xeito, coordinación entre alcaldía, gabinete técnico e policía local. O conxunto foi rematado lembrando que varios colectivos teñen presentado alegacións contra o PEPRICH. Respecto a este último, o alcalde indicou que ó rematar o prazo de alegacións particulares pasarían a un estudo das mesmas, indicando os representantes societarios que quizais fora boa idea comezar de novo e facer as cousas ben dende o inicio, dado os múltiples erros que se estiman.
O verquido producido no CAVI e as súas consecuencias foi tratado, tendo en conta que o centro de alimentación de vacuno irmandiños (CAVI) está en Barreiros, non en Ribadeo, pero as augas verquen cara ó encoro de Lexoso, que contribúe á rede pública ribadense. Apúntase que xa hai varios anos que foron denunciados verquidos, e que en datas parellas ás últimas denuncias, apareceron peixes mortos no pequeno encoro que hai no río grande en Cedofeita, o que se ben non parece ter relación con dito verquido, tampouco é a primeira vez que ocorre. Tamén foi tratado un problema menor de medio ambiente, o cheiro dos contedores en particular nalgúns lugares das parroquias.
Denunciouse que a estrada da Deputación á entrada de Ribadeo necesita un bo repaso, xunto coa nivelación de arquetas na mesma á beira do Colexio Público.
Sendo os anteriores os temas tratados na xuntanza previa da Mesa de Asociacións, abordáronse outros, como o estado do tema dos xulgados, tanto de Mondoñedo como da hipotética volta a Ribadeo, en relación coa aparición do alcalde na prensa hai non moito tempo, o estado da rede de abastecemento de auga, necesitada dunha renovación integral, ou da relación entre Ribadeo e a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

martes, 15 de julio de 2014

De Ribadeo


De Ribadeo
Festa dos indianos. Éxito total, como se esperaba. Comezo oficioso da época forte do verán ribadense, onde o tempo cambia de sentido.
Quizais pois iso, porque o tempo cambia de sentido, é polo que 'o concello' aínda non nos contestou algunha pregunta que lle temos enviado hai... pois dende o 4 de xuño, sobre unha 'estrutura para terraza que se asenta en vigas metidas no chan, a modo de baseamento dun edificio' en terreo público, aumentando espazo e fixando unha concesión anterior removible de xeito doado. O obxectivo do escrito era 'coñecer o criterio que usou o concello para permitir a destrución do xardín para meter no mesmo as vigas onde asenta da estrutura de madeira (...) así como para permitir unha ampliación do terreo adicado á terraza'. Xa dicimos, polo momento non hai resposta, a pesar de que con anterioridade foi dado a coñecer o feito nos medios e a raíz diso un partido político preguntou sobre o tema en pleno.
Claro que a resposta ó mellor se da no seguinte pleno; ó fin, en xullo débese celebrar un pleno ordinario. O malo é que, como non se ten idea de cando se pode celebrar un pleno, pois tampouco sería doado coñecer a resposta. Unha pregunta para quen poda ler isto: cando foi a última vez que te enteraches a tempo de que había un pleno e os temas que se ían tratar? (non valen os monotemáticos anunciados a bombo e platillo para tentar de que haxa xente que poda difundir as bondades do tratado e aprobado sen oposición).
Ó mellor resulta que nese pleno é cando se aproba por sorpresa un regulamento de participación cidadá usable para que a xente podamos participar, e entón a petición de información xa será moito máis directa, e a resposta moito máis clara, ou mesmo non fará falta nin pedir información debido á transparencia que se practicará. Soa ben, e soñar non costa, pero, mentres, estamos a esperar. A esperar información sobre cousas como son diversos temas en relación a Viaqua/Aquagest.
Un verquido? Si, saíu no xornal, pero a cousa non debe ir co concello, senón coa empresa, con quen realiza o verquido, quizais coa entidade autonómica que parece que revisou algo días despois... pero non co concello, que ó fin, non ten nada que ver con Viaqua nin co subministro de auga, non?
Será por iso que cando no xornal saíu tamén a información do bo trato que algún 'técnico do concello' lle concedía a Aquagest (dende aquela cambiou o nome a Viaqua) e o xusto trato recíproco con que a empresa tratou ós técnicos, o alcalde escudouse nun 'typical political Spanish' do estilo 'non me consta', e solucionado, mesmo aínda que aparecera nos datos xornalísticos que el fora invitado e rexeitara a deferencia. Por certo, daquela o trato co concello non ía de auga, senón de converter en rúa o que antes era unha estrada.
Tampouco hai máis que falar se auga sabe a raios ou deixa a pel suave na ducha, se a empresa di que os parámetros están ben, aínda que alegue que a auga viña turbia. E que hai sobre os mesmos servizos ó cidadán que presta Viaqua? Ó que parece, cada vez se poden solucionar menos cousas en Ribadeo, perigando a mesma oficina e os técnicos que están en Ribadeo o 100% do tempo. Ou sexa, o que estamos a ver nas novas en relación a outras grandes empresas: servizo privatizado sen control público. E o poder cidadán? Que é iso?
Quedan cousas no tinteiro. Aí está para amosalo o xúbilo de comezar as obras da residencia xunto coa sorpresa de botar cascotes do derrubo (e a terra da excavación) en Santa Cruz. Pero mentras, neste acordeón de tempo que é o verán indiano, imos por outras cousas.
AVV O Tesón

jueves, 22 de mayo de 2014

Víctor Moro, en Ribadeo a Debate. Nota de prensa


AVV O Tesón
Nota de prensa 20140521
- 
3ª charla Ribadeo a Debate. Visións de Ribadeo.
Víctor Moro Rodríguez

As dúas semanas pasadas, o Salón de actos da Casa do Mar de Ribadeo recibiu ás charlas de Xosé Carlos Rodríguez Rañón, co tema 'Ribadeo visto desde fóra por un de dentro', e de Chemi Lombardero Rico, sobre 'Ribadeo; un porto, un hinterland, dúas comunidades'. En ambas carlas se presentou e debatiu a visión particular dos autores sobre aspectos de Ribadeo.
Este venres, ás oito da tarde, terá lugar a terceira charla, a cargo de Víctor Moro Rodríguez, ribadense amplamente coñecido dentro e fóra da súa patria chica, que ocupou postos como o de subdirector xeral do Banco de España, director xeral de Pescanova ou conselleiro de administración en Unión-Fenosa, no campo da economía, e Director Xeral de Pesca Marítima, Deputado por Pontevedra ou xefe da oposición no Concello de Vigo, no campo da política. Asemade, ten recibido diversas distincións, como a Orde do Mérito Constitucional, a Cruz do Mérito Naval ou a Creu de Sant Jordi, a máis de ser Fillo predilecto de Ribadeo.
Coma sempre, a charla desenvolverase no Salón de actos da Casa do Mar, comezando ás 20:00 horas. A entrada será libre e gratuíta ata esgotar localidades.
Tras esta terceira charla só quedará a cuarta e última do ciclo, a cargo de D. José Ramón Rodríguez-Sabugo Fernández
Adxúntase un cartel correspondente á charla desta semana.

viernes, 16 de mayo de 2014

Nota de prensa sobre a ocupación dun espazo público: o Xardín, con base para unha construción fixa


Unha terraza do pobo de Ribadeo
Está en exposición o Peprich. Unha exposición así, en internet, que inclúe ata a rotonda do instituto, mesmo a zona verde de titularidade pública DE-X-08, incluída nos 1.033 m2 de superficie, de carácter público, situada nas beirarrúas da Virxe do Camiño (Plano de localización: Coordenadas UTM ETRS 89 29N X: Y: 657636 657636, Plano III.02.2 K1)... permite facer un recoñecemento de zonas concretas como a indicada. Por suposto, da tamén lugar a situacións curiosas, como que un pico do parque que da á rotonda quede fóra do Peprich.
Quizáis sexa mellor enfocalo doutro xeito: Paseando do centro de Ribadeo cara ó oeste, deixamos atrás San Roque, e, na Virxe do Camiño, o verde comeza a expandirse no Xardín. O Xardín de Sela, en referenza á casona que alí hai. Aí se fixo o 'Parque de indianos', coa súa fonte das rás e o resto, en parte ocupando o terreo con algo que xa é matoxo, en parte con retrete libre dos cans...
Ó norte da zona, o xardín ábrese moito máis lentamente, pero chega a unha extensión de herba. Aí, no extremo, na parte máis ancha, había unha terraza. Abandoouse, e agora estase a repoñer. Pero parece que cambiaron as condicións: de chan de madeira sobre a herba estase a pasar a unha construción con base de formigón enferrado que non ten que envidiar ás dunha casa, ben chantada en terreo municipal. Fíxose un foxo, ben dispostiño e logo encheuse con vigas de ferro e botouse o formigón, sobresaíndo do nivel da herba do arredor.
A terraza é de supoñer que quede chula e apetecible para tomar algo nela, nestes momentos non se ve cal pode ser o acabado. Pero, que normativa, que control permete meter unha base así no medio dun xardín que era público, municipal, de todos? Consérvase así o público? Máis ben o que parece é algo menos de xardín, algo menos de público.
Estamos equivocados? Alguén pode explicalo?

Hoxe, segunda charla de 'Ribadeo a debate'


miércoles, 15 de enero de 2014

Lembrando 2013

Nota de prensa

-->
O cambio de ano, aínda que non signifique nada de por si, da unha oportunidade de botar a vista atrás para lembrar o bó e o malo, ter unha visión de conxunto, e reflexionar para mellorar, facer no que non se puido facer, ...
Dentro da AVV O Tesón tamén pasamos a vista por ese ano do que a grande maioría nos despedimos esperando poder recuperar pronto algunha das perdas. Por iso, pola esperanza, o primeiro que nos ven á cabeza é un proxecto que grazas ó realizado en 2013, este ano sairá adiante en boa parte se non hai máis contratempos: a residencia de maiores. Vaia por bo camiño. Por iso, pola súa consecución, coidamos que debemos felicitar a José Mª Rodríguez, presidente e cabeza visible da comisión veciñal encargada de promovela, sen descoidar extender a felicitación a moitas outras persoas que, en menor ou maior grao, contribuíron a facer posible este estado de boa esperanza actual.
Esta volta, a lotería que reparte a asociación -máis como motivo de comunión cos asociados e co pobo en xeral que para obter fondos (510 €)- tivo o reintegro, o que permitiu un pequeno sorriso cara ó fin do ano.
A cambio dalgunha boa nova, algunha outra non tan boa: un tema que puxemos en marcha, a volta do xulgado a Ribadeo, está totalmente parado, sen consideración algunha por parte institucional. E, mentras que nalgúns lugares xa se vai normalizando o nome de ría de Ribadeo, noutros aínda queda por facer. Aproveitamos estas liñas para ofrecer o noso apoio a quen poda ter máis ascendencia ca nós para poder solucionar istes temas.
As vidrieiras, outro dos seguementos que vimos facendo xa hai varios anos, parece que leva camiño de solucionarse. Pedimos que tan pronto esteñan reparadas sexan expostas para que a xente podamos achegarnos e ver que pasou, como foi feita a restauración, algo da súa historia ou como van ser dispostas de novo na capela do cemiterio. A súa exposición foi pedida xa por escrito o pasado outono.
A nosa asociación ten realizado diversas actividades para socios e para a poboación en xeral. Inclúese aquí o ciclo de películas -4- realizado na primavera, con temática relacionada con temas sociais e humanos, que deu lugar a interesantes debates. Tamén dentro do ámbito cultural e social se inclúe o ciclo de conferencias -asemade 4- relacionadas coa crise, a economía e falsos dogmas, que impartiron catro persoas que ofreceron con olla ampla e dende Ribadeo a súa perspectiva da crise, as súas orixes, o seu desenvolvemento, as súas consecuencias ... conferencias das que algunha xa se subiu a internet e o resto espérase subir pronto: o obtido nas conferencias merece máis difusión, o seu interese é xeral, e a formación que brinda non é doado obtela dun xeito estruturado e desmigado como foi feito.
Tamén de tipo asociativo foi a viaxe realizada, que con motivo primeiro a visita ó Castro de Coaña, permitiu coñecer máis en profundidade lugares do occidente astur como o museo de Porto de Vega, e entablar lazos doutro xeito con asociacións da zona.
A asociación fixo posible a publicación do cartaz de Cartas da ría de Ribadeo, que puxo a disposición de tódolos interesados a reprodución dun conxunto de cartas que amosan diversas percepcións do entorno da ría e ofrecen un enfoque histórico do noso entorno. Por certo que seguen a disposición exemplares nas librerías de Ribadeo.
Como difusión, tamén recomezamos a publicar máis cousas. Así, en internet, no propio blog da asociación, http://o-teson.blogspot.com.es, ou dando a coñecer á xente as preguntas realizadas nos plenos, preguntas que creemos que permiten facer unha aproximación diferente á xestión que se fai da parte comunitaria das nosas vidas. Nese camiño continuaremos.
Seguimos e tentaremos seguir participando, na procura do ben de Ribadeo, dentro das nosas posibilidades en iniciativas diversas. Estaremos en sitios tan diferentes como a Comisión de sanidade pública de A Mariña ou o Consello da Muller de Ribadeo. Insistindo na necesidade da participación cidadá, tanto por parte das persoas como procurando que a participación esteña ben regulamentada, que haxa claridade na xestión de Ribadeo, que todos teñamos a posibilidade de aportar a nosa colaboración dun xeito natural, que entre todos podamos facer un Ribadeo mellor.
A asociación en unhas contas que lle permitiron, un ano máis, non variar a cota de asociado -dende 10 €, dende o 2004- contribuíndo así a non incrementar as cargas dos asociados. O que poda pasar neste sentido de cara ó 2015, iso xa se verá.
En fin, faltan moitas pequenas cousas, pero o anterior é un resume da recompilación do feito para difundilo e que se saiba para que a xente poda colaborar. Iso é o que queremos para o que xa é iste ano: colaborar para facer un pobo mellor para vivir, e pedir colaboración para levalo a cabo do mellor xeito posible.
Continuaremos. Coa referencia da ría no nome da asociación, algo incluído no noso entorno, e co sentido que da ó dicionario á verba 'tesón'.
Mentras, esperamos un mellor ano para todos.